.

Άρθρο 4
Ίδρυση-αναγνώριση μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Α. Σχολικές Μονάδες:

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων και Οικονομικών ιδρύονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τους και αναβαθμίζονται τα προγράμματα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ιδρύονται στην αλλοδαπή σχολικές μονάδες με δίγλωσσο πρόγραμμα από φορείς του άρθρου 2, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία των ξένων χωρών ή από διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες. Η αναγνώριση και η ισοτιμία των τίτλων σπουδών για τα δίγλωσσα σχολεία για τις ξένες χώρες καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις της ημεδαπής και της χώρας υποδοχής. Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα σχολεία αυτά αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.

3. Στις σχολικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.

4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών των σχολικών μονάδων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται από το Ι.Ε.Π. ανά τριετία. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν και τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα (10) κάθε εβδομάδα.

5. Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.

Β. Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): 1. Στα Τ.Ε.Γ. που είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών και επιχορηγούνται, έστω και μερικώς, από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών εφαρμόζεται το πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από τις χώρες αυτές και στους αποφοίτους χορηγείται αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τη βαθμολογία των μαθημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

2. Κατά τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδοχής για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών στα ενταγμένα τμήματα ή για τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών στα μη ενταγμένα τμήματα συμμετέχει Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ι.Ε.Π., με διατύπωση σχετικής γνώμης για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Για τα ενταγμένα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Τ.Ε.Γ. το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

3. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνίας ειδικά σε περιπτώσεις ολιγομελών τμημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου είναι ανέφικτο οικονομικά να αποσπαστεί εκπαιδευτικός.

4. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται ανά τριετία από το Ι.Ε.Π. και εξειδικευμένο φορέα για την ελληνική γλώσσα, ώστε:

α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό έχει καθοριστεί με τη διαδικασία της παρ. 2.

β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας.

Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.

5. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. διατηρούν σε ψηφιακή μορφή:

αα) ημερήσιο παρουσιολόγιο μαθητών ανά ώρα διδασκαλίας και

ββ) αρχείο των μαθητών τους που μετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τα ανωτέρω αποστέλλονται μέσω του Συντονιστή Εκπαίδευσης στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ..

6. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναβαθμίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), έτσι ώστε, μέσω της διαλειτουργικότητας και συμβατότητας με το υπάρχον Ο.Π.Σ. της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να διασφαλίζεται η καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι, κατά το μέρος που αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση: α) η υποστήριξη του Υπουργείου για τη διαμόρφωση πολιτικής, β) ο σχεδιασμός και η οργάνωση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό, γ) η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό και δ) η εποπτεία του έργου εδρών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.