.

Άρθρο 5
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η ενίσχυση γίνεται με:

α) (αα) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση στο εξωτερικό,

(ββ) την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ως ωρομισθίων συμβασιούχων,

β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,

γ) την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

δ) την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,

ε) τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,

στ) τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε μαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

2. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:

α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και το Ι.Ε.Π.,

β) λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας.

3. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. μπορεί να ενισχύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον:

α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους πενήντα (50),

β) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους πενήντα (50) και ανά τμήμα επιπέδου γλωσσομάθειας τους έξι (6),

γ) ολοκληρώνουν τις οριζόμενες ώρες ανά επίπεδο και οι μαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20% των ωρών διδασκαλίας.

Αν δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού ή έντυπου.