.

Άρθρο 8
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), και καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετικό θέμα. Η χορήγηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας γίνεται κατόπιν εξετάσεων σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.).