.

Άρθρο 6
Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας

Συνιστάται άμισθη Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας από συναρμόδια Υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.

Στην Επιτροπή μετέχει από τα κάτωθι Υπουργεία ένας εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό:

α) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

γ) Υπουργείο Εξωτερικών,

ως και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ παρίστανται ως σύμβουλοι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ο πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ειδικός σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της κοινής δράσης των τριών Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στο εξωτερικό συντάσσοντας ετήσια Έκθεση Προγραμματισμού και Απολογισμού Κοινής Δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.