.

Άρθρο 7
Προγράμματα ανταλλαγών

Τα προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ορίζονται τόσο από τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει η χώρα όσο και από τα ισχύοντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).