.

Άρθρο 10
Εποπτεία και Διοίκηση

1. Η εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ασκείται:

α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες,

β) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες των οποίων οι φορείς είναι άλλα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄ και β΄, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) στις εκπαιδευτικές μονάδες που εντάσσονται στα σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών η εποπτεία ασκείται από τις αρμόδιες αρχές αυτών,

2. Στα δίγλωσσα σχολεία η εποπτεία ασκείται σύμφωνα με τη σχετική διακρατική συμφωνία.