.

Άρθρο 13
Επιλογή και τοποθέτηση

Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης

1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Συμβούλιο Επιλογής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο συγκροτείται ως εξής:
α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος,
β) ένας σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών,
δ) ένα μέλος από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία με τον αναπληρωτή του,
ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,
στ) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
ζ) ένα μέλος ΔΕΠ ειδικευμένο σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπηρετεί με τον αναπληρωτή του,
η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο της δευτεροβάθμιας στα οικεία κεντρικά συμβούλια με τους αναπληρωτές τους.

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

3. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) ή της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.

4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανέγκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και το αξιόλογο επιστημονικό συγγραφικό έργο.

Η επιλογή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: α. αξιολόγηση τυπικών προσόντων και β. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας.

7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

8. α. Στους συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους επιμόρφωση σε θέματα διοικητικής, διαχειριστικής και νομικής φύσης σε συνάρτηση με την περιοχή ευθύνης τους.

β. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Β. Διευθυντές

9. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης βαθμίδας, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν:

α) πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη διαδικασίας συνέντευξης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.

Η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Η θητεία λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της απόσπασης του εκπαιδευτικού ή με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.

10. Η επιλογή των διευθυντών σε εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές στην αλλοδαπή σε όσες μονάδες δεν ορίζεται διευθυντής από διακρατική συμφωνία ή άλλες ειδικές περιπτώσεις, γίνεται σε δύο στάδια:

α. μοριοδότηση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και β. συνέντευξη μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από τον συντονιστή εκπαίδευσης και το διευθυντή της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ..

Ο Συντονιστής ορίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης.

11. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και το συγγραφικό έργο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

12. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων υπηρετούν με την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) όπως ισχύουν.

13. Ο ν. 4057/2012 (Α΄54) καταλαμβάνει και ρυθμίζει την πειθαρχική ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης και των διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α του παρόντος άρθρου μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για:

α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, και

β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.