.

Άρθρο 11
Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας

1. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν:
α) τη λειτουργία όλων των μονάδων που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση, β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαμβάνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και τη συνεργασία με τις αρχές της χώρας υποδοχής.

2. Οι Συντονιστές, οι οποίοι είναι κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, όσα δηλαδή και τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

α. Συμβουλευτικό-επιστημονικό τομέα:

αα) Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών σεμιναρίων επιμόρφωσης δια ζώσης ή και με μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με τους προϊσταμένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της ημεδαπής.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται σε ετήσια βάση οι σύμβουλοι των ειδικοτήτων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα είναι ίδια με των σχολικών συμβούλων της ημεδαπής και καθορίζονται από την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/ Δ1/2002 υπουργική απόφαση (Β΄1340). Η επικοινωνία θα γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

β. Διοικητικό-κοινωνικό-μορφωτικό τομέα:

αα) Διοίκηση και συντονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής,

ββ) Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς.

γγ) Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

δδ) Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές, σχολικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

εε) Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και,

στστ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα κατάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης τους που συμπεριλαμβάνει και την έκθεση για τον προγραμματισμό και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων.

γ. Εποπτικό τομέα:

αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Υπουργείου με κατάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους.

ββ) Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ετήσιων εκθέσεων ανάλογα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους.

γγ) Μέριμνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του, από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν στην περιοχή ευθύνης τους πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες, ίδιες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που έχουν οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται και πρόσθετες αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαίδευσης. Καθορίζεται επίσης η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.