.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση

1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προσόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 13 ή από τους ήδη υπηρετούντες συντονιστές έως τη λήξη της θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης του πλησιέστερου Συντονιστικού Γραφείου.

2. Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).

3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τότε, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης, ορίζονται ως αναπληρωτές τους οι υποδιευθυντές και εφόσον δεν υπάρχουν, εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής μονάδας.