.

Άρθρο 19
Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

1. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης. Όπου δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 3 της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, των οποίων φορέας δεν είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, μπορεί να ορκιστούν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους της χώρας όπου υπηρετούν.

3. Αν τα όργανα εποπτείας και διοίκησης διαπιστώσουν υπεραριθμία ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, ως υπεράριθμος εκπαιδευτικός θεωρείται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός με τη χαμηλότερη σειρά στον πίνακα επιλογής, ο οποίος επιστρέφει στην ημεδαπή.