.

Άρθρο 18
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης-Διοικητικοί υπάλληλοι

1. Στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι, που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν και δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις ανά γραφείο. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να συμπληρώνουν ωράριο στα γραφεία αυτά με απόφαση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση ωραρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης, άλλως καλή γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εφόσον αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους διοικητικούς υπαλλήλους για τις αποσπάσεις αυτών.

3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων, με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές μπορεί να προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.

Για τις ανάγκες του προηγούμενου εδαφίου, απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου.