.

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς για χρονικό διάστημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορεί να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους ύστερα από ετήσια αίτηση παράτασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα επτά (7) τελευταία χρόνια,

β) ο γάμος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας, και

γ) έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου ή πρόσθετης αποζημίωσης και χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή.

Αν η εκπαιδευτική μονάδα όπου υπηρετούν καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού λόγω διακρατικής συμφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της οποίας βρίσκονται.

2. Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μετατρέπονται σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες, ύστερα από σχετικές διμερείς συμφωνίες, ως εξής:

α) Τα Δημοτικά Σχολεία μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019.

β) Τα Γυμνάσια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019. Η μετατροπή ολοκληρώνεται σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Γυμνάσιο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και μετά την αποφοίτησή τους, μπορεί να κατευθύνονται σε δίγλωσσα Λύκεια.

γ) Τα Λύκεια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019. Η μετατροπή ολοκληρώνεται σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Λύκειο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μέχρι την αποφοίτησή τους.

δ) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, η οποία εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2018-2019, ρυθμίζονται μετά από διακρατικές διμερείς συμφωνίες με τα Υπουργεία Παιδείας των επιμέρους κρατιδίων.

3. Οι σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να χορηγούν τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.

4. Στους μαθητές των δίγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται τίτλος σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισότιμος των τίτλων των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής και της ξένης χώρας.