.

Άρθρο 27
Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο προτελευταίο εδάφιο μετά τις λέξεις «των ρυθμιζόμενων δόσεων» προστίθενται οι εξής λέξεις: «η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς»,

β) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τα ποσά που οφείλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ΄ του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/2016, οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα διά βίου μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να καθορίζονται και να διοργανώνονται κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με σχολές ή τμήματα άλλων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή σε συνεργασία με άλλες σχολές ή τμήματα ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων, των κέντρων διά βίου μάθησης, των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών».

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152), προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής:

«δ) Τα μέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το διοικητικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εργάζονται εκτός της έδρας του Ιδρύματος στις πόλεις όπου λειτουργούσαν παραρτήματα ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ μπορούν να παρέχουν το έργο τους στα Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Προγράμματα Επιμόρφωσης ή Εξειδίκευσης που οργανώνει και λειτουργεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

ε) Τα μέλη ΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να παρέχουν το έργο τους σε προγράμματα σπουδών Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι., με τα οποία το Ίδρυμα έχει συνάψει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

4. Τα έσοδα του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152) που έχουν εισπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 28.6.2002 και έως και τις 17.9.2013 από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) εγγράφονται και αποτελούν αποθεματικό του και μπορεί να διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία και τη διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι..