.

Άρθρο 25
Διοίκηση των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημοσίων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους (ν.3966/2011) εφαρμόζονται και στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

2. Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων επιλέγονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα με την επιλογή διευθυντών των άλλων δημόσιων σχολείων.

3. Η διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις της αντίστοιχης βαθμίδας.