.

Άρθρο 29
Ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.18 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδόθηκε δυνάμει της δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) της προηγούμενης περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 30.9.2016 αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που έχουν επέλθει από το χρονικό διάστημα της αδειοδότησής τους έως και σήμερα. Αν τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές, ανακαλείται η άδειά τους σύμφωνα με την περίπτωση 1β΄ της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».