.

Άρθρο 31
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:

«γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ωρομίσθιοι για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία».