.

Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού, της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και φορείς

1. Η παρ 14 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203) αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης μπορεί να αποσπώνται για διδασκαλία εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόσπαση αυτή γίνεται για ένα σχολικό έτος, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ή της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) και γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στις ανωτέρω αποσπάσεις, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων εκπαιδευτικών διενεργείται από τον φορέα της οργανικής τους θέσης».

2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παράγραφοι 4 και 60 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), 26 του ν. 3432/2006 (Α΄14) και του Β.δ. της 25.1/13.2.1843 (4/1843), στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και αρχές των άρθρων 1 και 2 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) και στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, καθώς και στις Ιερές Μονές, Ενορίες, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και Εκκλησιαστικά Μουσεία, που εποπτεύονται από τα παραπάνω εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, εξακολουθεί να διενεργείται από το φορέα της οργανικής τους θέσης.