.

Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 13 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού του Γενικού Διευθυντή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης ή διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προέρχεται από το Δημόσιο ή φορέα που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις».

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτωση και αναλόγως του αντικειμένου ειδικές άμισθες ομάδες εργασίας τα μέλη των οποίων διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Οι ομάδες αυτές θα μελετούν, θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια δράσεων που αφορούν το αντικείμενο μελέτης».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων».

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:

α) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνεται το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη και τα αναπληρωματικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά τους μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά επτά μέλη και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται από τους κάτωθι φορείς με τον ακόλουθο τρόπο:

αα) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από την Ε.Β.Ε.

ββ) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ως αναπληρωματικό του μέλος τον προϊστάμενο του τμήματος Βιβλιοθηκών.

γγ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

δδ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από την Ε.Ε.Β.Ε.Π.

εε) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από το Ι.Ε.Π.

στστ) Έναν μέλος και το αναπληρωματικό του από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) που υποδεικνύονται από το Ε.Δ.Ε.Τ.

ζζ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.) ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από δημιουργία τμημάτων, συγχωνεύσεων, καταργήσεων κ.λπ.

Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και το αναπληρωματικό μέλος από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στη δεύτερη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ. και το αναπληρωματικό μέλος από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στην επόμενη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και το αναπληρωματικό μέλος από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω καθεξής».

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Γραμματέας ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών».

6. Όπου στις διατάξεις του ν. 3149/2003 (Α΄141) και στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης» τροποποιείται σε «Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών».

7. Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αναφέρεται «Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες».