.

Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)

1. Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα, περιοχή Ζούμπερι (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης), στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία τους, τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας και οι τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες λειτουργίας των καταλυμάτων βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 19 -110.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων σε σύλλογο ή ομοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και των οικογενειών τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων. Η διοίκηση των καταλυμάτων ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τρία (3) μέλη του συλλόγου ή της ομοσπονδίας και δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.