.

Άρθρο 36
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), μετά τη λέξη «χρηματοδοτήσεις» προστίθενται οι λέξεις «ή επιχορηγήσεις».

β) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), η λέξη «χρηματοδότησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «επιχορήγησης».

γ) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), οι λέξεις «Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούμενοι φορείς,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση ή επιχορήγηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούμενοι- επιχορηγούμενοι φορείς,».

2.α) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολείων τυπικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας (Δημοτικά Σχολεία) και δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) που λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης».

β) Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) αντικαθίστανται ως εξής:

«στ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των μεταγυμνασιακών Δ.Ι.Ε.Κ. σε Καταστήματα Κράτησης.

ζ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

η) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία μαθημάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς, καθώς και τη μέριμνα για τη διαδικασία εξετάσεων Ελληνομάθειας.

θ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ακόμα και όπου δεν λειτουργούν δομές, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή με τη δημιουργία Τμημάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Τ.Α.Ε.)».

3. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ημέρες διακοπών και αργιών όλων των δομών, ιδιωτικών και δημοσίων, της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) αντικαθίσταται, ως εξής:

«7. α) Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) που διδάσκουν στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄193), καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς/Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3687/2008 (Α΄159). Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζεται με την παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193).

β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188), καθορίζονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2/106902/ 0022 (Β΄3276/2013)».

5.1. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση 4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

2. To πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) των Δήμων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Διά Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179)».