.

Άρθρο 39
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128).

β) Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).

γ) Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

δ) Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).

ε) Το άρθρο 25 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130).

στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.3687/2008 (Α΄ 159).

ζ) Η παρ. 17 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118).