.

Άρθρο 40

Η διάθεση ή/και απόσπαση του προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους και μέχρι τις 31.12.2017.