.

Άρθρο 42

Από τη δημοσίευση του παρόντος η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των Τομέων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καταργείται. Από την ίδια ημερομηνία ο κλάδος Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσεται στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και λειτουργεί με ενιαία οικονομική και λογιστική οργάνωση.