.

Άρθρο 43

Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 160), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες, κατά την κρίση της, ενέργειες για τη λειτουργία της (ανάθεση μελετών, έργων) και για την κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της (πραγματοποίηση προμηθειών) με δαπάνη του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που τη διέπει, χωρίς διοικητική έγκριση.