.

Άρθρο 45
Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016- 2017».