.

Άρθρο 47
Ρυθμίσεις για την έρευνα

1. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης των 18 εκατομμυρίων ευρώ σε εφαρμογή της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ισόποσο της χρηματοδότησης αυτής εγγράφεται στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ, σε ειδικό προς τούτο κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται η κατανομή της ως άνω χρηματοδότησης σε επιμέρους κονδύλια που αφορούν προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μεταδιδακτορικών μελετών και σε κονδύλια που θα διατεθούν για τη έναρξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ελ.ΙΔ.Ε.Κ.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαχείριση των εν λόγω κονδυλίων.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδει και δημοσιεύει τις ανωτέρω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και με-τα-διδακτορικών μελετών. Η αξιολόγηση, διαχείριση, υλοποίηση των προσκλήσεων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την από 15.7.2016 δανειακή σύμβαση, το ν. 4310/2014, και ειδικό Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εν λόγω Οδηγός Εφαρμογής περιέχει τους θεματικούς τομείς έρευνας, τους δυνητικούς δικαιούχους χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, το ύφος της επιχορήγησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.