.

Άρθρο 50
Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης

1. Η περίπτωση iv του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικώς:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής».

Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την ως άνω ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και εφεξής.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξεταστέα και διδακτέα ύλη».

3. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. και συμπληρώνουν το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου με διοικητικό έργο στα Δ.I.E.Κ., που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται αναλογικά: α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο, β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για τις άδειες και γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) για τη συμπλήρωση του ωραρίου.