ΠΟΛ.1006/26.1.2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26.1.2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α΄), όπως ισχύουν:
α) Της περ. β΄ της παρ. 4, της περ. α΄ της παρ. 9 και της παρ. 11 του άρθρου 36,
β) της περ. α΄ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β΄) απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο ΦΠΑ για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης την 26η Ιανουαρίου 2009 μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2009.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος.
2. Η ανωτέρω παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Δ΄ τριμήνου του 2008.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών