.

Άρθρο 56
Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011(Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι.».

3. Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή. Οι φοιτητές που επανεγγράφονται με την ανωτέρω διαδικασία επανέρχονται στη Σχολή και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) για τη διακοπή σπουδών.