.

Άρθρο 57
Ρύθμιση για τη διαδικασία της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Στο άρθρο 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

«13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Μαΐου εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π., η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούμενη γνώμη της Α.ΔΙ.Π.. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η απόφαση εκδίδεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».