.

Άρθρο 58
Ρύθμιση για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής εξακολουθεί νομίμως να λειτουργεί και μετά την αρχικώς προβλεφθείσα διάρκεια λειτουργίας του, υπαγόμενο στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ε.Π.Ι. διατάξεις.