.

Άρθρο 60
Ρύθμιση για την υλοποίηση των διαδικασιών μετεγγραφής φοιτητών των Α.Ε.Ι. χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, δικαιώματος σίτισης και της διαδικασίας της παρακράτησης των οφειλόμενων στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιδ) Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».