.

Άρθρο 62
Ρύθμιση για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τη διάταξη του πέμπτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής:
«30. α. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 51 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. Στη Συνέλευση συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προσωπικού, εφόσον υπηρετεί στο Τμήμα».

2. Στην παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τη διάταξη του πέμπτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από πέντε (5) Καθηγητές ή Λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό πέντε (5) από Καθηγητές όλων των βαθμίδων των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του μη αυτοδύναμου Τμήματος».