.

Άρθρο 65
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού αφυπηρετησάντων Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

Οι εκκρεμούσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες διορισμού ολοκληρώνονται και οι σχετικές πράξεις των καθηγητών που εξελέγησαν στην επόμενη βαθμίδα και αφυπηρέτησαν λόγω ορίου ηλικίας πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού τους εκδίδονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία εκλογής του καθηγητή. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν κάθε εκλογή που έλαβε χώρα μετά την ισχύ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και δεν ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση της σχετικής εκλογής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ρύθμιση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά ή άλλα δικαιώματα στους καθηγητές των οποίων η πράξη διορισμού δημοσιεύθηκε μετά την αφυπηρέτησή τους.