.

Άρθρο 66

α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας, έπειτα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ή Σχολής, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος, και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στο εδάφιο α΄, οι υπηρετούντες εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεων τους, οργανικές θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και για τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) τυπικά προσόντα.

γ) Για τη βαθμολογική κατάταξη των εντασσόμενων του εδαφίου α΄, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).