.

Άρθρο 67

Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει, και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) που τροποποιήθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), τροποποιούνται ως εξής:

«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του:

α) Εάν καταδικάστηκε από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Εάν καταδικάστηκε αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία σε στερητική της ελευθερίας ποινή που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ που απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την ψήφιση του παρόντος και δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου επανέρχονται στα καθήκοντά τους αυτοδικαίως».