.

Άρθρο 68

1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.

2. Άρνηση ανανέωσης γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που υπάγονται απευθείας στους δήμους, την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία. Στις δομές που υπάγονται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., την ειδικά αιτιολογημένη απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α.».

3. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ως άνω εργαζομένων, απέχει λιγότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης των προηγουμένων.