.

Ν.4415/2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'159/6.9.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Άρθρο 3 Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Άρθρο 4 Ίδρυση-αναγνώριση μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Άρθρο 5 Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Άρθρο 6 Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας
Άρθρο 7 Προγράμματα ανταλλαγών
Άρθρο 8 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Άρθρο 9 Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση-προώθηση του έργου φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 10 Εποπτεία και Διοίκηση
Άρθρο 11 Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας
Άρθρο 12 Καθήκοντα Διευθυντών-Προϊσταμένων σχολικών μονάδων
Άρθρο 13 Επιλογή και τοποθέτηση
Άρθρο 14 Αναπλήρωση
Άρθρο 15 Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
Άρθρο 16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών
Άρθρο 17 Λοιπά θέματα εποπτείας και διοίκησης
Άρθρο 18 Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης-Διοικητικοί υπάλληλοι
Άρθρο 19 Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 20 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Άρθρο 21 Σκοποί και μέσα
Άρθρο 22 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 23 Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Άρθρο 24 Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 25 Διοίκηση των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 27 Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 30 Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Άρθρο 31 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου
Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού, της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και φορείς
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις θεμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)
Άρθρο 36 Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών
Άρθρο 38 Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων
Άρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 40
Άρθρο 41
Άρθρο 42
Άρθρο 43
Άρθρο 44
Άρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών
Άρθρο 46 Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για την έρευνα
Άρθρο 48 Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 49 Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 50 Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 51 Οργανώσεις γονέων
Άρθρο 52 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α΄ 233) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Άρθρο 53 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α΄ 233) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Άρθρο 54 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των θεάτρων και άλλων χώρων διεξαγωγής παραστάσεων
Άρθρο 55 Μετακίνηση Καθηγητών Α.Ε.Ι.
Άρθρο 56 Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα
Άρθρο 57 Ρύθμιση για τη διαδικασία της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Άρθρο 58 Ρύθμιση για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
Άρθρο 59 Ρύθμιση για θέματα μετεγγραφών
Άρθρο 60
Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. και τους Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 62 Ρύθμιση για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 63
Άρθρο 64
Άρθρο 65 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού αφυπηρετησάντων Καθηγητών των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 66
Άρθρο 67
Άρθρο 68
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016