.

Αρ. πρωτ. 33829/15.9.2016
Επισηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. µετά την 31.12.2014

Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. 12387/11.2.2015, επισυναπτόµενη στο παρόν έγγραφο, εγκύκλιος του Μ.Τ.Π.Υ. που εστάλη σε όλα τα Υπουργεία και Ν.Π.∆.∆.

Από επιτόπιους ελέγχους που διενήργησε η υπηρεσία µας, αναφορικά µε την απόδοση κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί δαπανών των Περιφερειών και των επιµέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, διαπιστώθηκε ότι:

Σε προµήθειες και σε έργα που έχουν παραληφθεί-ολοκληρωθεί έως 31.12.2014 και η εξόφληση του προµηθευτή-εργολάβου γίνεται µετά την 1.1.2015, δεν διενεργείται, εκ παραδροµής, η νόµιµη κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4254/2014 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ. 2 ιστ΄ & παρ. 2 ιζ΄(ΦΕΚ Α'85/7.4.2014), ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας υπογραφής της συµβάσεως και της εκδόσεως του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου µας, σας υπενθυµίζουµε εκ νέου ότι, µε βάση το διαχρονικό δίκαιο των συµβάσεων:

α) Για τις συµβάσεις που είχαν υπογραφεί και υλοποιηθεί, καθώς και για τις υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί µέχρι 31.12.2014 (π.χ. τεχνικά έργα, µελέτες, προµήθειες υλικών, ενοίκια, κλπ) και δεν είχε πληρωθεί το συµφωνηθέν ποσό µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (31/12/2014), αλλά εκδόθηκε ένταλµα πληρωµής από 1/1/2015 και µετά, πρέπει να διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

β) Για τις συµβάσεις που είχαν µεν υπογραφεί µέχρι και την 3.12.2014 αλλά αφορούσαν τµηµατική παροχή υπηρεσίας, ή παράδοσης µέρους τεχνικού έργου ή προµήθειας υλικών (π.χ. ενοίκια, σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη, προµήθεια υλικών θέρµανσης, προµήθεια αναλωσίµων υλικών, µεταφοράς µαθητών, πάγια αντιµισθία δικηγόρων, αντιµισθία ιδιωτών αιρετών, κοινόχρηστα, κ.λ.π.) και η πληρωµή γίνεται σε µηνιαία βάση, ή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δεν πρέπει να γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. από 1.1.2015 και µετά.
Ωστόσο, διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί όποιας δαπάνης αφορά το χρονικό διάστηµα έως και 31.12.2014 (π.χ. ενοίκιο ή µεταφορά µαθητών µηνός ∆εκεµβρίου 2014).

γ) Για τις συµβάσεις που είχαν υπογραφεί µέχρι και 31.12.2014 και η εκπλήρωσή τους έγινε ή γίνεται από 1.1.2015 και µετά δεν πρέπει να διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Τα παραπάνω ισχύουν και για την κράτηση χαρτοσήµου και υπέρ ΟΓΑ που υπολογίζονταν επί της κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

Παρακαλούµε για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω, η διαπίστωση της οποίας θα γίνει µε επιτόπιους προγραµµατισµένους ελέγχους, από το αρµόδιο Τµήµα Ελεγκτών του Μ.Τ.Π.Υ..

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1) Γρ. Προέδρου
2) Προϊσταµένη ∆/νσης Ασφαλισµένων
3) Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιαχείρισης Περιουσίας

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Μαρία Παπαγιάννη