.

ΔΕΦΚ Γ 1135233 ΕΞ 14.9.2016
Κοινοποίηση Γνωμοδότησης ΝΣΚ

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ'αριθ. 188/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή στις 7.9.2016 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την κοινοποιούμενη γνωμοδότηση που εξέδωσε κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας μας, αποφάνθηκε ότι οι περιπτώσεις αυτοκινήτων που παρελήφθησαν για εκθεσιακούς σκοπούς, για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, ήτοι πριν τις 22/8/2011(Α'180), η δε είσπραξή του ανεστάλη και, στη συνέχεια, αυτό καταβλήθηκε ολόκληρο μετά την 22α/8/2011, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών και, ως εκ τούτου, οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής του καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης δεν δύνανται να ικανοποιηθούν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Η ΝΣΚ 188/2016