.

ΔΕΦΚΦ Γ 1136196 ΕΞ 19.9.2016
Εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. 20572/12.9.2016 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσ/νικης.
β) Η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.
γ) Η αρ. πρωτ. Φ.1252/648/18.9.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.
δ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5011545 ΕΞ 2015/22.5.2015 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη δυνατότητα εφαρμογής από τα Τελωνεία Νομού Θεσσαλονίκης της (β) σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο.Ο., για την αντιμετώπιση της συσσώρευσης εκκρεμοτήτων που παρατηρούνται κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων από την εν λόγω αρμόδια υπηρεσία, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης, λόγω μη υποβολής όλων των τιμοκαταλόγων με τις τιμές λιανικής πώλησης, σας γνωρίζουμε ότι, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. δύναται να εφαρμόζεται μέχρι και 31.12.2016 και από τα Τελωνεία Νομού Θεσσαλονίκης.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν ως nooc τη διαδικασία, τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω (β), (γ) και (δ) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους, προς διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου από όλα τα αρμόδια Τελωνεία της χώρας, εκτός των Τελωνείων Αττικής.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. E. ΓΙΑΛΟΥΡΗ