.

ΔΔΘΤΟΚ 1138601 ΕΞ 23.9.2016
Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. Δ1284/728/20.06.2008 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση κανονισμού αριθ. 1528/2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών).
2) Η αριθ. Δ17Γ5021206ΕΞ2014 /8.9.2014 ΔΥΟ (Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις).

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L185/8.7.2016), και αφορά στην εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται σε συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.  

Ειδικότερα, ο κοινοποιούμενος κανονισμός αποτελεί ουσιαστικά αναδιατύπωση για λόγους σαφήνειας του Καν (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 [κοινοποίηση με την (1) σχετική] δεδομένου ότι αυτός έχει τροποποιηθεί έως σήμερα επανειλημμένα και επιπρόσθετα απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις αυτού. Στο Παράρτημα ΙΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού (σελ 190 στο L 185/8.7.2016) απαριθμούνται ο καταργούμενος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 και οι διαδοχικές τροποποιήσεις αυτού. Υπενθυμίζεται ότι ο Καν (ΕΚ) 1528/2007 αποτελούσε ένα μεταβατικό μονομερές καθεστώς για ορισμένες από τις χώρες ΑΚΕ προκειμένου να μη προκληθούν διαταραχές στο εμπόριο μετά τις 31.12.2007 οπότε και έπαψαν να ισχύουν τα εμπορικά μέτρα της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ που υπογράφηκε στο Κοτονού το 2000. Ουσιαστικά αφορούσε τις χώρες ΑΚΕ που είχαν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με την ΕΕ ή για τις ενδιάμεσες συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη ΣΟΕΣ, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν υπογραφεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Βάσει του άρθρου 24 του κοινοποιούμενου κανονισμού, ο Καν (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 καταργείται και ουσιαστικά αντικαθίσταται από τον κοινοποιούμενο κανονισμό. Οι  αναφορές στον καταργούμενο Καν (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 νοούνται ως αναφορές στον κοινοποιούμενο Καν (ΕΕ) 2016/1076 σύμφωνα με τον Πίνακα αντιστοιχίας που ορίζεται στο Παράρτημα IV (σελ. 191).

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού με τα σχετικά Παραρτήματα μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/.

Από τις επιμέρους διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αντικείμενο (άρθρο 1) 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός εφαρμόζει για προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.

Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 2)

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός εφαρμόζεται για τα προϊόντα καταγωγής των περιφερειών και των κρατών που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι (σελ. 15).

Επιπρόσθετα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22 για την τροποποίηση του προαναφερόμενου Παραρτήματος Ι ώστε να προστεθούν περιφέρειες ή κράτη από την ομάδα χωρών ΑΚΕ που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με την ΕΕ, η οποία πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του άρθρου XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT 1994).

Πρόσβαση στην αγορά (άρθρο 4)

Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασμοί για όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως 97 του ΕΣ, τα οποία κατάγονται από περιφέρεια ή κράτος του Παραρτήματος Ι με τις ακόλουθες εξαιρέσεις :

  • Τα προϊόντα του κεφαλαίου 93 του ΕΣ, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εφαρμοζόμενοι δασμοί του μάλλον ευνοούμενου κράτους,
  • τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής, τα οποία υπάγονται στις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής (ΣΕΑΣ). Με τον παρόν άρθρο ανατίθεται εξουσία στην Επιτροπή να εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις (σύμφωνα με το άρθρο 22) για προσθήκη παραρτήματος στον κοινοποιούμενο κανονισμό στο οποίο θα καθορίζεται το καθεστώς για τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής όταν οι σχετικές διατάξεις της ΣΕΑΣ θα έχουν αντικατασταθεί από σχετικές διατάξεις μιας ΣΟΕΣ ή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που οδηγεί στη σύναψη ΣΟΕΣ,
  • τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 0803 00 19, τα οποία κατάγονται από περιφέρεια ή κράτος του Παραρτήματος Ι και διατίθενται για ελεύθερη κυκλοφορία στις εξόχως αποκεντρωμένες περιοχές της ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 1701 καταγωγής περιοχής ή κράτους του Παραρτήματος Ι, τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα έως την 1η Ιανουαρίου 2018.

Οι προαναφερόμενες περίοδοι παρατείνονται έως την 1η Ιανουαρίου 2028, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ προκειμένου να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη λήξη των αναφερομένων στο άρθρο 4, παράγραφος 4 του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Επισημαίνεται ότι η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών που ορίζεται με το παρόν άρθρο υπόκειται στους γενικούς μηχανισμούς διασφάλισης που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 20 του κοινοποιούμενου κανονισμού.  Κανόνες καταγωγής (άρθρο 5)

Στο Παράρτημα ΙΙ (σελ. 16-189) του κοινοποιούμενου κανονισμού ορίζονται οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται προκειμένου να διευκρινισθεί κατά πόσο τα προϊόντα κατάγονται από τις περιφέρειες ή τα κράτη του Παραρτήματος Ι.

Οι κανόνες καταγωγής του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίστανται από τους αντίστοιχους κανόνες της έκαστης συμφωνίας με τις περιοχές ή κράτη του Παραρτήματος Ι, όταν η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά ή τίθεται σε ισχύ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τη σχετική ημερομηνία από την οποία οι κανόνες καταγωγής της συμφωνίας αρχίζουν να εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής από τις περιοχές ή κράτη του Παραρτήματος Ι.

Διοικητική Συνεργασία (άρθρο 6)

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, τη μη παροχή διοικητικής συνεργασίας ή παρατυπίες ή απάτη είναι δυνατόν να αναστείλει προσωρινά την κατάργηση των δασμών που προβλέπονται στα άρθρα 4, 7 και 8 του κοινοποιούμενου κανονισμού, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύζι - Μηδενικά δασμολογικά ποσοστά (άρθρο 7)

Οι εισαγωγικοί δασμοί στα προϊόντα δασμολογικής κλάσης 1006 καταργούνται.

Ζάχαρη - Μηδενικά δασμολογικά ποσοστά (άρθρο 8)

Οι εισαγωγικοί δασμοί στα προϊόντα δασμολογικής κλάσης 1701 καταργούνται. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου κανονισμού, οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρο 8 δεν ισχύουν για τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 1701 καταγωγής περιοχής ή κράτους του Παραρτήματος Ι, τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018. Η περίοδος αυτή παρατείνεται έως την 1η Ιανουαρίου 2028, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ προκειμένου να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη λήξη των αναφερομένων στο άρθρο 4, παράγραφος 4 του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Γ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Παράρτημα ΙΙ (σελ. 16 έως 189) περιλαμβάνει τους κανόνες καταγωγής και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κοινοποιούμενου κανονισμού. Ειδικότερα, επί του εν λόγω Παραρτήματος επισημαίνονται τα κάτωθι:

Γενικές διατάξεις (άρθρο 2)

Για τους σκοπούς του κοινοποιούμενου κανονισμού, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται καταγωγής των κρατών ΑΚΕ όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι (εφεξής «κράτη ΑΚΕ»):

  • Τα προϊόντα που παράγονται εξ'ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ, κατά την έννοια του άρθρου 3 (Εξ' ολοκλήρου παραχθέντα προϊόντα) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής (Παράρτημα ΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού),
  • τα προϊόντα που παράγονται στα κράτη ΑΚΕ και περιέχον ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ'ολοκλήρου στα εν λόγω κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στα κράτη ΑΚΕ επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 4 (Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα).

Για την εφαρμογή των ανωτέρω τα εδάφη των κρατών ΑΚΕ θεωρείται ότι αποτελούν ένα έδαφος. Ειδικά για τα προϊόντα του Προσαρτήματος 10 (σελ. 186) η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο μετά την 1η Οκτωβρίου 2015.

Καταγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται από ύλες που έχουν παραχθεί εξ'ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σε δυο ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ, θεωρούνται καταγωγής του κράτους ΑΚΕ στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία, με τον όρο ότι η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία/μεταποίηση υπερβαίνει τις ανεπαρκείς επεξεργασίες (άρθρο 5 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής).

Εξ' ολοκλήρου παραχθέντα προϊόντα (άρθρο 3)

Στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου καταγωγής απαριθμούνται τα προϊόντα που θεωρούνται εξ'ολοκλήρου παραχθέντα στα κράτη ΑΚΕ ή στην ΕΕ.  Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα (άρθρο 4)

Τα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ'ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ ή στην ΕΕ όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 2 (σελ. 42-116) ή στο Προσάρτημα 2Α (σελ. 117-120) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής. Ειδικότερα, στο Προσάρτημα 2Α περιλαμβάνονται οι παρεκκλίσεις από τον Πίνακα του Προσαρτήματος 2. Για τα προϊόντα που περιγράφονται στον Πίνακα του Προσαρτήματος 2Α είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν οι κανόνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα αντί των κανόνων που ορίζονται στο Προσάρτημα 2.

Οι προϋποθέσεις αυτές δηλώνουν για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον κοινοποιούμενο κανονισμό την επεξεργασία ή μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες, προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα να αποκτήσουν το χαρακτήρα καταγωγής. Επομένως εάν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Πίνακες για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται, δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.

Παρά τα ανωτέρω, είναι δυνατή για την κατασκευή ενός προϊόντος, η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (κανόνας γενικής ανοχής).

Ωστόσο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Όταν ο προβλεπόμενος κανόνας καταγωγής είναι κανόνας ποσοστού δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του ποσοστού αυτού για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών, μέσω του κανόνα γενικής ανοχής.
  • Ο κανόνας γενικής ανοχής 15% δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος (Τμήμα XI: Υφαντικές Ύλες και Τεχνουργήματα από αυτές τις Ύλες).

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και κατόπιν κοινοποίησης στην Επιτροπή από ένα κράτος ΑΚΕ του Ειρηνικού, τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας των κλάσεων 1604 και 1605 τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση σε επίγειες εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κράτους από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 0302 ή 0303 που έχουν εκφορτωθεί σε λιμάνι του ίδιου κράτους, θεωρούνται επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα για τους σκοπούς του άρθρου 2.

Τα αναφερόμενα στον εν λόγω άρθρο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 5 περί ανεπαρκών επεξεργασιών.

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση (άρθρο 5) 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 5, οι επεξεργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού, δεν προσδίδουν καταγωγή στα προϊόντα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου καταγωγής (περί επαρκώς επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων).

Σώρευση καταγωγής (άρθρο 6)

Σώρευση με τις ΥΧΕ και την ΕΕ

Ύλες καταγωγής ΕΕ ή ΥΧΕ θεωρούνται ως ύλες καταγωγής κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση αρκεί αυτή (η επεξεργασία ή μεταποίηση) να είναι πέραν των ανεπαρκών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5.

Η επεξεργασία ή μεταποίηση που διενεργούνται στην ΕΕ ή στις ΥΧΕ θεωρείται ότι διενεργούνται στα κράτη ΑΚΕ, όταν οι ύλες υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ πέρα από τις ανεπαρκείς του άρθρου 5.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο μετά την 1η Οκτωβρίου του 2015 για τα προϊόντα του Προσαρτήματος 10.

Στο Προσάρτημα 12 (σελ. 189) περιλαμβάνεται κατάλογος με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) κατά την έννοια του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Σώρευση με τη Νότια Αφρική 

Ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής θεωρούνται καταγωγής κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε αυτά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση πέρα από τις ανεπαρκείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, και χωρίς οι ύλες αυτές να απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. Τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής βάσει των ανωτέρω εξακολουθούν να θεωρούνται προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ μόνο όταν η προστιθέμενη αξία σε αυτά υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής Νότιας Αφρικής, διαφορετικά τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται καταγωγής Νότιας Αφρικής, Η προβλεπόμενη σώρευση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που παρατίθενται στα Προσαρτήματα 7,10 και 11 ενώ για τα προϊόντα του Προσαρτήματος 8 εφαρμόζεται μόνο μετά από την κατάργηση των δασμών για αυτά στο πλαίσιο της ΣΕΑΣ και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που διενεργείται στη Νότια Αφρική θεωρείται ότι διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος της Τελωνειακής Ένωσης της Νότιας Αφρικής (SACU-Southern African Customs Union που αποτελείται από τη Μποτσουάνα, Λεσόθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη) που είναι κράτος ΑΚΕ, όταν οι ύλες υποβάλλονται σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στο συγκεκριμένο κράτος της SACU.

Επισημαίνεται ότι για να εφαρμοσθούν οι διατάξεις σχετικά με τη σώρευση μεταξύ Νότιας Αφρικής και ΑΚΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή ταυτόσημων κανόνων καταγωγής μεταξύ των μερών.

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις σώρευσης με τη Νότα Αφρική προς το παρόν δεν έχουν εφαρμογή.

Σώρευση με γειτονικά αναπτυσσόμενες χώρες 

Στο Προσάρτημα 9 (σελ. 185) περιλαμβάνεται ο κατάλογος χωρών που θεωρούνται ως «γειτονικά αναπτυσσόμενες που υπάγονται σε συμπαγή γεωγραφική οντότητα» για την εφαρμογή του άρθρο 6 παράγραφος 13 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών ΑΚΕ, ύλες καταγωγής γειτονικά αναπτυσσόμενων χωρών άλλων από τα κράτη ΑΚΕ, που υπάγονται σε συμπαγή γεωγραφική οντότητα είναι δυνατόν να θεωρούνται ύλες καταγωγής των κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που έχει παραχθεί σε αυτά. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 13 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 13 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα τόνου που κατατάσσονται στα κεφάλαια 3 ή 16 του ΕΣ και για τα προϊόντα ρυζιού της δασμολογικής κλάσης 1006.

Προκειμένου να προσδιορισθεί εάν τα προϊόντα είναι καταγωγής των γειτονικά αναπτυσσόμενων χωρών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Απευθείας μεταφορά (άρθρο 12) 

Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται στον κοινοποιούμενο κανονισμό εφαρμόζεται αποκλειστικά σε προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού πρωτοκόλλου καταγωγής, τα οποία μεταφέρονται απευθείας μεταξύ του εδάφους των κρατών ΑΚΕ, της ΕΕ, των ΥΧΕ ή της Νότιας Αφρικής για την εφαρμογή του άρθρου 6 (σώρευση καταγωγής) χωρίς να εισέρχονται σε άλλο έδαφος. Ωστόσο, καταγόμενα προϊόντα που αποτελούν μια και μόνο αποστολή είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών, με ενδεχόμενη μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σε αυτά τα εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο ενός κράτους ΑΚΕ ή της ΕΕ.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 αναφέρονται αναλυτικά τα έγγραφα που είναι δυνατόν να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής προκειμένου να αποδειχθεί η τήρηση του κανόνα της απευθείας μεταφοράς.

Απόδειξη καταγωγής (άρθρα 14-30) 

Τα προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, προκειμένου να επωφεληθούν από το ευεργέτημα της προτιμησιακής μεταχείρισης πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Προσάρτημα 3 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, ή
  • δήλωση του εξαγωγέα επί του τιμολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εμπορικού εγγράφου (εφεξής «Δήλωση Τιμολογίου») που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο Προσάρτημα 4 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Η Δήλωση Τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί είτε από εγκεκριμένο εξαγωγέα (άρθρο 20 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής) είτε από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 6.000

Τα αποδεικτικά καταγωγής ισχύουν για δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR 1 ή από την ημερομηνία σύνταξης των Δηλώσεων Τιμολογίου στη χώρα εξαγωγής και εντός αυτής της προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αποδοχή των αποδεικτικών καταγωγής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Όταν τα προϊόντα εισέρχονται σε κράτος ΑΚΕ άλλο από τη χώρα καταγωγής, τότε αρχίζει νέα περίοδος ισχύος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης θέτουν στη θέση 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 τα οριζόμενα στο άρθρο 22 (καθεστώς διαμετακόμισης) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, δηλώνονται ότι πληρούν τους όρους του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και δεν υπάρχει στις τελωνειακές αρχές καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Προκειμένου περί ταχυδρομικών αποστολών, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις τελωνείου (CN22/CN23) ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στις δηλώσεις αυτές. Η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στην περίπτωση μικροδεμάτων ή τα 1.200 ευρώ στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών.

Όταν εφαρμόζεται σώρευση μεταξύ των κρατών ΑΚΕ, ΥΧΕ και ΕΕ η απόδειξη της καταγωγής των υλών των που προέρχονται από άλλα κράτη ΑΚΕ, ΥΧΕ ή ΕΕ παρέχεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 ή με δήλωση προμηθευτή, βάσει του υποδείγματος στο Προσάρτημα 5Α του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής (σελ. 129). Όταν εφαρμόζεται πλήρης σώρευση η απόδειξη της επεξεργασίας ή της μεταποίησης που διενεργείται στα άλλα κράτη ΑΚΕ, στην ΕΕ, στις ΥΧΕ ή στη Νότια Αφρική παρέχεται με δήλωση προμηθευτή, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο Προσάρτημα 5Β του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής (σελ. 130). Επισημαίνεται ότι στην ελληνική έκδοση του Παραρτήματος 5Β στη δεύτερη γραμμή αναφέρεται εκ παραδρομής η ακόλουθη φράση : «...τα ακόλουθα στοιχεία ή  υλικά που είναι καταγωγής ΑΚΕ, ΥΧΕ, ή Ένωση.....», η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ορθή : «... τα ακόλουθα στοιχεία ή υλικά που δεν είναι καταγωγής ΑΚΕ, ΥΧΕ ή Ένωση .....». Οι δηλώσεις προμηθευτή υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο στο κράτος ΑΚΕ εξαγωγής από το οποίο ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1.

Ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία Αμοιβαία συνδρομή (άρθρο 31)

Για να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, η ΕΕ, οι ΥΧΕ και τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των αποδεικτικών καταγωγής και των δηλώσεων προμηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Επαλήθευση των αποδεικτικών καταγωγής (άρθρο 32) 

Ο εκ των υστέρων έλεγχος των αποδεικτικών καταγωγής πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτικά είτε κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα, την εγκυρότητα αυτών ή την τήρηση των λοιπών όρων του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.  Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών εάν εντός 10 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου δεν δοθεί απάντηση ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του αποδεικτικού καταγωγής ή της καταγωγής των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει τον έλεγχο αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, την προτιμησιακή μεταχείριση.

Επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτή (άρθρο 33) 

Ο έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτικά είτε κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εν λόγω εγγράφου ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με τη πραγματική καταγωγή των σχετικών υλών.

Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή μπορούν να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει καταρτισθεί η δήλωση να εκδίδουν δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Προσάρτημα 6 (σελ.131-134). Εναλλακτικά, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τον εξαγωγέα να προσκομίζει πιστοποιητικό πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο καταρτίστηκε η δήλωση προμηθευτή.

Δ. Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 08.07.2016).  

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ