.

ΙΚΑ Σ81/41/21.9.2016
Tύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4387/2016.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 29/2016.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 29/2016, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Γ99/73/7.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4387/2016, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, εφαρμόζονται πλέον από 13.5.2016 για όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

Συν.: 2 φύλλα

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ