.

Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 34/2016
Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016

Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθμ. Φ80000/οικ.40108/1544/20.9.2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 2 α’ και β’ του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τ.Α') «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1.1.2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2α του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

«2 α Οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, και συνεχίζουν να ασκούν αυτές που προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, μέχρι την ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος.» Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι, μέχρι την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ θα εξακολουθούν να ισχύουν, ως έχουν, οι οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με το ανώτατο οριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

(σχετ. η υπ’αριθμ. 13/2013 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ