.

Κ.Υ.Α 144531/4225
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ Β'2872).
ΦΕΚ Β'2532/17.8.2016

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση....» (Α'136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 (παρ.ζ) του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α'70) και του άρθρου 3 του Ν.1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α'101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'/98).

4. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα Ν.δ. 86/1969 (Α'7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. Υ6/27.1.2015 (Β'204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

9. Την υπ’ αριθ.. Υ31/09-10-2015 (Β'2183) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη».

10. Την υπ’ αριθ.. Υ6/25.9.2015 (Β'2109) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα».

11. Την υπ’ αριθ.. Υ14/3.10.2015 (Β'2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (EEL 295 της 12-11-2010) και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται σε εφαρμογή του:

α) Τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 «σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως ισχύει.

β) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012» περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως ισχύει.

13. Την υπ’ αριθ. 224784/3669/5.12.2011 (Β'2998) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 995/2010 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L295/12.11.2010)».

14. Το Π.δ.100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’/167).

15. Το Ν.δ.356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και το Π.δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύουν.

16. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 134627/5835/23.12.2015 (ΦΕΚ Β'2872) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 »για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του».

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται έως τις 30.9.2016 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/29.12.2015 (ΦΕΚ B'2872) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ