.

Παράταση έως 31.10.2016 για το sepenet

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Σ.ΕΠ.Ε. ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προκειμένου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, εντάσσει άμεσα στην καθημερινή του λειτουργία ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ ΣΕΠΕ).

Με το πληροφοριακό αυτό σύστημα, το Σ.ΕΠ.Ε, αφενός αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές του διαδικασίες, αφετέρου αλλάζει δραστικά τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες: η διενέργεια των συναλλαγών και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων θα γίνεται πλέον μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης www.sepenet.gr

Η έναρξη λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σηματοδοτεί μία στρατηγικής σημασίας μεταρρύθμιση, η οποία απαλλάσσει εργαζόμενους, εργοδότες, επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία. Μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης και τις άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών, τα διοικητικά και οικονομικά βάρη των επιχειρήσεων, ενώ ενισχύει τη διαφάνεια και αποκαθιστά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται με τα αντίστοιχα συστήματα άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου, τρίτων, κλπ, αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, η παρεχόμενη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης, μέσω της πύλης www.sepenet.gr, στην Εθνική εργατική νομοθεσία, στις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες, σε έντυπα και σχετικές εκδόσεις, στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή εθνικές εκστρατείες κλπ. θα συμβάλει καθοριστικά τόσο στην αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών όσο και την εξοικείωση τους με τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΣΟΥΚΟΣ