.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Αριθ.35/28.9.2016
Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2016.
Αρ.Πρωτ. Π14/5

ΣΧΕΤ: το με αριθ. πρωτ.οικ. 35813/19-9-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ.οικ.35813/19.9.2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στη χορήγηση του Επιδόματος Αεροθεραπείας, ποσού 200,00€, για το έτος 2016, καθώς και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, των οποίων η υποβολή θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2016 έως και 30.6.2017 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το επίδομα θα πιστωθεί στις 29.11.2016 μαζί με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου για τους δικαιούχους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, εφόσον η αναγγελία του επιδόματος στη μηχανογράφηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, θα έχει γίνει μέχρι και τον 11.2016.

Στους δικαιούχους συνταξιούχους για τους οποίους δεν θα έχει αναγγελθεί στη μηχανογράφηση το επίδομα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα χορηγείται από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Παροχών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και οι λοιπές παροχές σε είδος αρμοδιότητας ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν θα γίνεται καμία αναφορά στις αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδίδονται από τα τμήματα Απονομών Συντάξεων, σχετικά με το δικαίωμα χορήγησης του επιδόματος αεροθεραπείας.

Η καταβολή του επιδόματος Αεροθεραπείας για τους εν ενεργεία δικαιούχους ασφαλισμένους και τα έμμεσα μέλη, θα γίνεται από το Τμήμα Παροχών Ασθενείας των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ