.

Άρθρο 1
Ορισμός - σκοπός -διαβάθμιση - δραστηριότητες

1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση, στο εξής ΔΑ.Σ.Ο., είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια. Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Οι ΔΑ.Σ.Ο. δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας.

2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. είναι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, στο εξής ΔΑ.Σ.Ε. και δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, στο εξής Ε.ΔΑ.Σ.Ε..

3. Οι ΔΑ.Σ.Ε. δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων. Δασικές εργασίες κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συλλογής εν γένει δευτερευουσών καρπώσεων από τα δάση, οι φυτεύσεις δασικών ειδών, οι κλαδεύσεις, αραιώσεις και οι καθαρισμοί δασών, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων για την προστασία και συντήρηση του δασικού εδάφους, εργασίες για την προστασία και ανάπτυξη της βλάστησης και της αναγέννησης, εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας.

Οι ΔΑ.Σ.Ε. δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω δασικές εργασίες εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.

4. Οι Ε.ΔΑ.Σ.Ε. συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους -δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας- και δραστηριοποιούνται στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων των μελών τους.

5. Με απόφαση των Ε.ΔΑ.Σ.Ε. δύναται να συσταθεί η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, στο εξής ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. είναι το ανώτατο ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο των ΔΑ.Σ.Ο. και έχει ως σκοπό το συντονισμό και την ενίσχυση της συνεταιριστικής δράσης των μελών της και την ανάληψη δραστηριοτήτων, που προάγουν τα συμφέροντα αυτών σε πανελλαδική κλίμακα. Η ΠΑ.ΣΥ. ΔΑ.Σ.Ο. δεν αποτελεί βαθμό Δασικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

6. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου.

7. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να συμπράττουν με άλλες ΔΑ.Σ.Ο., με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.