.

Άρθρο 2
Έδρα - περιφέρεια - επωνυμία

1. Έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο δήμος ή η δημοτική ή η τοπική κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

2. Η περιφέρεια του ΔΑ.Σ.Ε. ορίζεται από το καταστατικό του.

3. Η επωνυμία του ΔΑ.Σ.Ε. περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητά του ως δασικού καθώς και την έδρα του.

Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΔΑ.Σ.Ε. που έχει την ίδια έδρα ή περιφέρεια και τον ίδιο σκοπό.

Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΔΑ.Σ.Ε..

4. Τα έντυπα του ΔΑ.Σ.Ε. αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) του άρθρου 23.