.

Άρθρο 6
Κωλύματα

1. Δεν μπορεί να γίνει μέλος ΔΑ.Σ.Ε. όποιος:

α) Είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή η/ο σύζυγος αυτού ή συγγενής του α’ βαθμού.
β) Έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
γ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας Δασικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου.
δ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας.
ε) Έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

2. Για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1, η απαγόρευση ισχύει μέχρι τη διαγραφή της ποινής από το ποινικό μητρώο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για μη συμμετοχή στο ΔΑ.Σ.Ε., αρκεί να μη δυσχεραίνεται υπέρμετρα η ελεύθερη εγγραφή μελών.